Polityka prywatności

Informacje ogólne

W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje i zasady przetwarzania przez Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie danych osobowych.Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Firm Public Relations zsiedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adrese-mail info@zfpr.pllub pisemnie na adres Związku Firm Public Relations wskazany powyżej.

Podstawa prawna i cel przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Związek Firm Public Relations:

  • w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celu wysyłania materiałów handlowych, informacyjnych, newsletterów, materiałów prasowych, informacji o wydarzeniach organizowanych przez nasz Związek, szkoleniach za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • w związku z organizacją, przeprowadzaniem i rozliczeniem szkoleń na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Związku Firm Public Relations w szczególności obowiązków związanych z podatkami lub prowadzeniem rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Związek Firm Public Relations, w tym w celu utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia marketingu naszych usług, w celu wysyłania Państwu informacji prasowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.

Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej na piśmie i wyłącznie na nasze polecenie.

Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:

  • do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
  • do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych (jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania).

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody jesteście Państwo uprawnieni do wycofania takiej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.
W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych.
Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub wysyłania informacji prasowych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres siedziby Związku Firm Public Relations lub adres email wskazane w punkcie 2.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Związek Firm Public Relations danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystanie „cookies” na naszych stronach internetowych

Witryna zfpr.pl używa cookies. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe.

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.
Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.

Kontakt ze Związkiem Firm Public Relations.

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.